پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی

  آدرس صحیح دانشگاه

  آدرس صحیح دانشگاه جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان صحیح دانشگاه و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات بعدی از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

  Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

   

   آدرس صحیح دانشگاه با عنوان دانشکده و مرکز تحقیقات

  گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  Department of Immunology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran


  گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

  Department of Physiology, Faculty of Medicine, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran


  آدرس صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
  Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

   

  آدرس سایر مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه


  گروه دورانV5.5.2.0